Regulamin zakupu biletów i udziału w Forum G2

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedaży Biletów na konferencję Forum G2 – Gospodarka i Geopolityka mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji Forum G2 – Gospodarka i Geopolityka, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r., w Centrum konferencyjno – eventowym Stadion Wrocław we Wrocławiu, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Forum G2 oraz zasady płatności.

1.2. Organizatorem konferencji Forum G2 – Gospodarka i Geopolityka jest Stowarzyszenie Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 13/202, 50-075 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000843682, NIP: 8971879476, REGON: 386203698, tel.: +48 71 75 75 423; email: kontakt@isg2.org.

1.3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie Sprzedaży Biletów występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. a) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sprzedaży Biletów;
 2. b) Organizator – oznacza Stowarzyszenie Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 317A, kod pocztowy: 50-020 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000843682, NIP: 8971879476, REGON: 386203698;
 3. c) Forum G2 – oznacza forum gospodarcze pod nazwą Forum G2 – Gospodarka i Geopolityka, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r., w Centrum konferencyjno – eventowym Stadion Wrocław we Wrocławiu, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław;
 4. e) Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uczestnicząca w Forum G2 po uprzedniej rejestracji zgłoszenia udziału w Forum G2 oraz zakupie Biletu;
 5. f) Bilet – dokument uprawniający do uczestniczenia w Forum G2, przy czym w zależności od wybranego pakietu bilety dzielą się na: Bilet Standard, Bilet Networking, Bilet VIP. Bilety w wersji elektronicznej (w formacie pdf) są tożsame z biletami w formie dokumentu.

1.4. Konferencja rozpocznie się w dniu 25 czerwca 2024 r., o godzinie 09:00 od rejestracji Uczestników i potrwa do godziny 18:00. Szczegółowy harmonogram Forum G2 wraz z jej programem oraz listą prelegentów zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: http:// https://forumg2.com/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Forum G2.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnictwo w Forum G2 jest płatne.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Forum G2 jest rejestracja udziału w Forum G2 oraz zakup i opłacenie wybranego rodzaju Biletu.

2.3.Rejestracja udziału w Forum G2 jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Organizatorem na uczestnictwo w Forum G2. Rejestracja udziału oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także powstanie zobowiązania do dokonania płatności za zamówiony rodzaj Biletu. Przed dokonaniem rejestracji każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.4.Opłata za udział w Konferencji uzależniona jest od wybranego rodzaju Biletu i wynosi:

 1. a) Bilet Standard – 399 zł brutto (119 zł do 7.05 199 zł do 4.06 249 zł do 18.06)
 • Bilet Standard zapewnia Uczestnikowi: udział w Forum G2, dostęp do wszelkich stref tematycznych, dostęp do stref wystawienniczych;
 1. b) Bilet Networking – 599 zł brutto (179 zł do 7.05 299 zł do 4.06 459 zł do 18.06)
 • Bilet Networking zapewnia Uczestnikowi: udział w Forum G2, dostęp do wszelkich stref tematycznych, dostęp do stref wystawienniczych, dostęp do obszaru sieciowego, przerwy na kawę, lunch;
 1. c) Bilet VIP – 2499 zł brutto (999 zł do 7.05 1499 zł do 4.06 1999 zł do 18.06)
 • Bilet VIP zapewnia Uczestnikowi: udział w Forum G2, dostęp do wszelkich stref tematycznych, dostęp do stref wystawienniczych, dostęp do obszaru sieciowego, przerwy na kawę, lunch, dostęp do strefy VIP, wejście na wieczorne („Gala”) (catering, open bar).

2.5. Organizator uprawniony jest do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.

2.6. Rejestracja dokonywana jest drogą elektroniczną.

2.7. Rejestracja uczestnictwa oraz zakup Biletu i jego opłacenie (Bilet Standard, Bilet Networking lub Bilet VIP), odbywa się za pośrednictwem platformy on-line, dedykowanej rejestracji i zakupom Biletów.

2.8. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem: http://forumg2.com/bilety Formularz rejestracyjny aktywuje się po wybraniu przez Uczestnika rodzaju Biletu, liczby zamawianych Biletów oraz sposobu płatności i po zatwierdzeniu, poprzez naciśnięcie przycisku „Kup Bilety”.

2.9. Warunkiem skutecznego dokonania rejestracji oraz zakupu wybranego rodzaju Biletu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w pkt 2.8. powyżej, poprzez podanie we właściwych rubrykach takich danych jak: Imię, Nazwisko, Adres Email, zaś w przypadku Uczestników zamierzających otrzymać fakturę VAT również Nazwa Firmy, Adres, Kod Pocztowy, Miasto, NIP.

2.10. Platforma on-line umożliwia Uczestnikom dokonanie płatności online za pośrednictwem internetowych systemów transakcyjnych, płatność kartą płatniczą, jak również przelew tradycyjny, wedle wyboru Uczestnika.

2.11. Uczestnik wypełniając i wysyłając do Organizatora wypełniony formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

2.12. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Forum G2 oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.

2.13. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Forum G2 po uprzednim zakupie Biletu w okresie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu Biletu, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty Biletu. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość biletu, pozostałe opłaty serwisowe, w tym opłaty transakcyjne są bezzwrotne.

2.14. Jeżeli Uczestnik zlecił wystawienie faktury za zakup biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym potwierdzeniu otrzymania korekty do faktury. Za potwierdzenie uznaje się odesłanie podpisanego dokumentu do Organizatora. Faktura korygująca może być wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika podczas zakupu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Wówczas fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną bez konieczności drukowania i odsyłania podpisanej kopii faktury. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość biletu, pozostałe opłaty serwisowe w tym opłaty transakcyjne są bezzwrotne.

2.15. Bilet wykupiony przez jednego Uczestnika może zostać użyty przez inną, wskazaną przez niego osobę, jeśli do dnia 24 czerwca 2024 r. zostanie o tym poinformowany Organizator, poprzez wysłanie stosownej informacji w formie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@forumg2.com.

2.16. W przypadku odwołania Forum G2 z przyczyn leżących po stronie Organizatora jak również w z przyczyn związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, Uczestnikowi przysługuje prawo otrzymania zniżki w wysokości 50% na zakup Biletu na kolejną edycję Forum G2 oraz dostępu do materiałów w formie elektronicznej z bieżącej edycji Forum G2. W przypadku odwołania jedynie Gali Uczestnikowi posiadającemu Bilet VIP przysługuje prawo otrzymania zwrotu różnicy pomiędzy zapłaconą przez niego ceną Biletu VIP a ceną Biletu Networking. W celu otrzymania zwrotu opisanej wyżej różnicy Uczestnik zobowiązany jest do przesłania w terminie do 24 czerwca 2024 r. zgłoszenia zawierającego jego imię i nazwisko oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona ww. różnica. Brak przesłania ww. zgłoszenia w zakreślonym terminie uważa się za rezygnację z prawa do otrzymania wyżej opisanego zwrotu.

2.17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub miejsca, w których odbędzie się Forum G2. W takiej sytuacji Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania zwrotu uiszczonych opłat za Bilety. Organizator zobowiązany jest jednak poinformować wszystkich Uczestników o zmianie miejsca lub terminu Forum G2, co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem w innym terminie bądź w innym miejscu.

2.18. Uczestnik ma obowiązek okazać zakupiony Bilet, przed wejściem na Forum G2.

2.19. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Forum G2, w przypadku gdy nie uiścił on opłat bądź nie wykupił Biletu uprawniającego do udziału w Forum G2, w terminie określonym przez Organizatora.

2.20. Zakupiony Bilet należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu. Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi, Organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów. Posiadany przez Uczestnika bilet jest jednoosobowy i nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej na Forum G2.

2.21. Rejestracja udziału w Forum G2 oraz zgłoszenia Uczestników przyjmowane są do dnia 25 czerwca 2024 r. Organizator zastrzega, że ilość biletów jest ograniczona. W przypadku sprzedaży całej puli dostępnych Biletów Organizator zobowiązują się opublikować stosowną informację na stronie internetowej Organizatora.

2.22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).